ՄԺԾԾ և տարեկան բյուջեներ

Սույն ենթաբաժնում ներկայացվում են ՀՀ պետական բյուջեի տարեկան ծրագրերը և կատարողականները, ինչպես նաև պետական ֆինանսների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերը:

Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը մշակվում և ընդունվում է յուրաքանչյուր տարի ՀՀ կառավարության կողմից: Այն արտահայտում է առաջիկա երեք տարիների համար ՀՀ կառավարության հիմնական ծախսային ուղղություները և գերակայությունները և հիմք է հանդիսանում ՀՀ պետական բյուջեի մշակման համար:

ՀՀ պետական բյուջեն տարեկան փաստաթուղթ է, որի գործունեության ժամկետը համընկնում է օրացուցային տարվա հետ: Այն նախագծվում և ներկայացվում է ՀՀ ազգային ժողովի քննարկմանը ՀՀ կառավարության կողմից: ՀՀ պետական բյուջեն ընդունվում է ՀՀ ազգային ժողովի կողմից և ունի օրենքի ուժ:

ՀՀ պետական բյուջեի կատարման ՀՀ կառավարության տարեկան հաշվետվությունը ենթակա է հաստատման ՀՀ ազգային ժողովի կողմից մինչև հաջորդող ֆինանսական տարվա առաջին եռամսյակին հաջորող 40-րդ օրը: 

Պետական բյուջեի մշակման, կատարման, հաշվետվության, վերահսկման և կատարողականի հաստատման հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ Սահմանադրությամբ, ինչպես նաև Բյուջետային համակարգի մասին ՀՀ օրենքով:

ՀՀ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրեր

  Պետական բյուջեի մասին ՀՀ օրենքներ

ՀՀ պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություններ

Հրապարակումներ բաժնում կարելի է գտնել պետական բյուջեի և առանձին ոլորտային բյուջետային ծրագրերի վերլուծություններ:  


 

ՀՀ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրեր

Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2017-2019

      հայերեն | հավելվածներ

Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2016-2018
      հայերեն | հավելվածներ

Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2015-2017
      հայերեն | հավելվածներ

Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2014-2016
      հայերեն

Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2013-2015
      հայերեն

Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2012-2014
      հայերեն | հավելվածներ

Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2011-2013
      հայերեն | հավելվածներ

 Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2009-2011
      հայերեն

Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2008-2010
      հայերեն | հավելվածներ

Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2007-2009
      հայերեն | հավելվածներ

Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2006-2008
      հայերեն

Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2004-2006
      հայերեն

Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2003-2005
      հայերեն

 

Պետական բյուջեի մասին  ՀՀ օրենքներ

ՀՀ օրենքը պետական բյուջեի մասին 2017
      հայերեն

ՀՀ օրենքը պետական բյուջեի մասին 2016
      հայերեն

ՀՀ օրենքը պետական բյուջեի մասին 2015
      հայերեն

ՀՀ օրենքը պետական բյուջեի մասին 2014
      հայերեն

ՀՀ օրենքը պետական բյուջեի մասին 2013
      հայերեն

ՀՀ օրենքը պետական բյուջեի մասին 2012
      հայերեն

ՀՀ օրենքը պետական բյուջեի մասին 2011
      հայերեն

ՀՀ օրենքը պետական բյուջեի մասին 2010
      հայերեն

ՀՀ օրենքը պետական բյուջեի մասին 2009
      հայերեն

ՀՀ օրենքը պետական բյուջեի մասին 2008
      հայերեն

ՀՀ օրենքը պետական բյուջեի մասին 2007
      հայերեն

ՀՀ օրենքը պետական բյուջեի մասին 2006
      հայերեն

ՀՀ օրենքը պետական բյուջեի մասին 2005
      հայերեն

 

ՀՀ պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություններ

Պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն 2016
     հաշվետվություն | հաշվետվություն | հավելվածներ

Պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն 2015
     հաշվետվություն | հաշվետվություն | հավելվածներ

Պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն 2014
     հաշվետվություն | հաշվետվություն | հավելվածներ

Պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն 2013
     հաշվետվություն | հաշվետվություն | հավելվածներ

Պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն 2012
     հաշվետվություն | հաշվետվություն | հավելվածներ

Պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն 2011
     հաշվետվություն | հաշվետվություն | հավելվածներ

Պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն 2010
     հաշվետվություն | հաշվետվություն | հավելվածներ

Պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն 2009
     հաշվետվություն | հաշվետվություն | հավելվածներ

Պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն 2008
      հաշվետվություն | հաշվետվություն | հավելվածներ

Պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն 2007
      հաշվետվություն | հաշվետվություն | հավելվածներ

Պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն 2006
      հաշվետվություն | հաշվետվություն | հավելվածներ

Պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն 2005
      հաշվետվություն | հաշվետվություն | հավելվածներ