Մակրոտնտեսական կանխատեսումներ

Սույն ենթաբաժնում ներկայացվում են Հայաստանի, ինչպես նաև տարածաշրջանի երկրների և համաշխարհային տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումներ և գնահատականներ: Կանխատեսումների և գնահատականների աղբյուրները տարբեր են` Կառավարություն, Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, Համաշխարհային բանկ և այլ միջազգային կազմակերպություններ: Հնարավոր են նաև անկախ հետազոտական կառույցների կողմից գնահատումներ:

Հայաստանի հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումներ

Տնտեսական աճը Հայաստանում և տարածաշրջանի երկրներում

Համաշխարհային տնտեսության աճի կանխատեսումներ


Աղյուսակ 1.1 Հայաստանի հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումներն ըստ ՀՀ կառավարության, 2014-2017, %
  

2013

2014

2015

2016

2017

փաստ. ԲՈՒ 2014 ՄԺԾԾ 2015-2017

 Տնտեսական աճ

3.5

5.2 4.0 5.0 5.3

5.7

 Գնաճ (միջին)

5.8

5.5

3.0

4.0 4.0

4.0

 Ընթացիկ հաշիվ/ՀՆԱ

-8.0

-8.6

-9.8

-8.5 -7.9

-7.1

 Ապրանքների արտահանման աճ

8.6

10.0

8.7

9.5 10.0

10.0

 Ապրանքների ներմուծման աճ

0.2

4.0

4.0 5.0 5.5

6.0

Օգտագործված հապավումներԲՈՒ 2014՝ ՀՀ կառավարության 2014թ. բյուջետային ուղերձն է: ՀՀ 2014թ. Պետական բյուջեի օրենքն ընդունված է դեկտեմբերի 12-ին, 2013թ,

ՄԺԾԾ 2015-2017՝ ՀՀ կառավարության 2015-2017թթ. Պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրն է՝ ընդունված հուլիսի 3-ին, 2014թ:

 

Աղյուսակ 1.2-2 Հայաստանի հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումներն ըստ ԱՄՀ և ԱԶԲ, 2014-2017, %

   

2013

2014

2015

2016

2017

փաստ. ԱՄՀ ԱԶԲ ԱՄՀ ԱԶԲ ԱՄՀ

 Տնտեսական աճ

3.5

3.2

3.8

3.5 4.6 3.7

4.1

 Գնաճ (միջին)

5.8

1.8

4.5

3.8

4.0

4.0

4.0

 Ընթացիկ հաշիվ/ՀՆԱ

-8.0

-7.7

-8.7

-7.3

-8.0

-7.1

-6.8

 Ապրանքների արտահանման աճ

8.6

6.8

6.2

5.3

6.5

4.7

4.5

 Ապրանքների ներմուծման աճ

0.2

3.3

3.5

4.4

4.3

4.0

3.7

Աղբյուր՝ ԱՄՀ, World Economic Outlook (հոկտ 2014); ԱԶԲ, Asian Development Outlook (սեպտ 2014):

 

Աղյուսակ 1.2-1 Հայաստանի հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումներն ըստ ԱՄՀ և ԱԶԲ, 2014-2017, %

   

2013

2014

2015

2016

2017

փաստ. ԱՄՀ ԱԶԲ ԱՄՀ ԱԶԲ ԱՄՀ

 Տնտեսական աճ

3.5

4.3

4.6

4.5 5.0 4.7

5.0

 Գնաճ (միջին)

5.8

5.0

4.5

4.0

4.0

4.0

4.0

 Ընթացիկ հաշիվ/ՀՆԱ

-8.0

-7.2

-8.7

-6.8

-8.0

-6.6

-6.5

 Ապրանքների արտահանման աճ

8.6

8.8

6.2

6.3

6.5

6.7

6.4

 Ապրանքների ներմուծման աճ

0.2

3.3

3.5

4.2

4.3

4.6

4.5

Աղբյուր՝ ԱՄՀ, World Economic Outlook (ապրիլ 2014); ԱԶԲ, Asian Development Outlook (ապրիլ 2014):

 

Աղյուսակ 2.1 Հայաստանի հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումներն ըստ ՀՀ կառավարության, 2013-2016, %

  

2012

2013

2014

2015

2016

փաստ.

ԲՈՒ 2013

ՄԺԾԾ 
2014-2016

ՄԺԾԾ 
2014-2016

ԲՈՒ 2014

ՄԺԾԾ 
2014-2016

ՄԺԾԾ 
2014-2016

 Տնտեսական աճ

7.2

6.2

6.3

6.3

5.2

6.3

6.4

 Գնաճ (միջին)

2.6

4.2

4.9

3.5

5.5

4.0

4.0

 Ընթացիկ հաշիվ/ՀՆԱ

-11.2

-9.2

-9.5

-8.0

-8.6

-6.3

-4.3

 Ապրանքների արտահանման աճ

2.5

15.0

10.0

13.5

10.0

14.5

15.5

 Ապրանքների ներմուծման աճ

2.2

5.3

4.5

5.0

4.0

5.5

6.0

Օգտագործված հապավումներ` ԲՈՒ 2014՝ ՀՀ կառավարության 2014թ. բյուջետային ուղերձն է: ՀՀ 2014թ. Պետական բյուջեի օրենքն ընդունված է դեկտեմբերի 12-ին, 2013թ: ՄԺԾԾ 2014-2016՝ ՀՀ կառավարության 2014-2016թթ. Պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրն է՝ ընդունված հուլիսի 4-ին, 2013թ: ԲՈՒ 2013՝ ՀՀ կառավարության 2013թ. բյուջետային ուղերձն է: ՀՀ 2013թ. Պետական բյուջեի օրենքն ընդունված է դեկտեմբերի 5-ին, 2012թ:

 

Աղյուսակ 2.2 Հայաստանի հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումներն ըստ ԱՄՀ և ԱԶԲ, 2013-2016, %

   

2012

2013

2014

2015

2016

 փաստ.

ԱՄՀ

ԱԶԲ

ԱՄՀ

ԱԶԲ

ԱՄՀ

 Հոկտ 2012   Ապր 2013   Հոկտ 2012   Ապր 2013   Հոկտ 2013   Հոկտ 2013   Հոկտ 2013   Հոկտ 2013 

 Տնտեսական աճ

7.2

4.0

4.3

4.5

4.5

4.8

4.6

5.5

5.5

 Գնաճ (միջին)

2.6

4.2

4.2

4.5

3.6

3.5

4.5

4.0

4.0

 Ընթացիկ հաշիվ/ՀՆԱ

-11.2

-9.3

-9.6

-9.8

-9.8

-8.6

-9.6

-7.6

-7.2

 Ապրանքների արտահանման աճ

2.5

3.2

7.6

na

8.5

11.1

na

9.3

9.2

 Ապրանքների ներմուծման աճ

2.2

3.9

5.1

na

6.5

3.8

na

5.1

7.0

Աղբյուր՝ ԱՄՀ, World Economic Outlook (հոկտեմբեր 2012, ապրիլ 2013, հոկտեմբեր 2013); ԱԶԲ, Asian Development Outlook (հոկտեմբեր 2012, ապրիլ 2013, հոկտեմբեր 2013):

 

Աղյուսակ 3. Հայաստանի հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումներն ըստ ԱՄՀ-ի, ԱԶԲ-ի և ՀՀ կառավարության, 2012-2014, %

 

2011

2012

2013

2014

 

փաստ.

ԱՄՀ

ԱԶԲ

ԲՈՒ

ԱՄՀ

ԱԶԲ

ՄԺԾԾ

ԱՄՀ

ՄԺԾԾ

Տնտեսական աճ

4.7

3.8

3.8

4.2

4.0

4.2

4.5

4.0

4.8

Գնաճ (միջին)

7.7

4.0

4.1

4.1

4.2

4.5

4.3

4.0

3.9

Ընթացիկ հաշիվ/ՀՆԱ

11.0

-11.0

-11.2

-9.8

-9.5

-10.0

-8.9

-8.4

-7.5

Արտահանման աճ

32.6

8.3

8.0

13.5

8.3

11.0

10.5

6.9

9.0

Ներմուծման աճ

14.3

4.9

4.5

5.2

3.0

6.0

6.0

4.2

5.0

Օգտագործված հապավումներ. ԱՄՀ՝ Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, ԱԶԲ՝ Ասիական զարգացման բանկ,
ԲՈԻ՝ ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի Բյուջետային ուղերձ, ՄԺԾԾ՝ ՀՀ Կառավարության 2012-2014 պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր

 

Հայաստանի և տարածաշրջանի երկրների տնտեսական աճի կանխատեսումներն ըստ ԱՄՀ-, %*

                                                        *2011-ը` փաստացի


Համաշխարհային տնտեսության աճի կանխատեսումներ 2012-2014թթ, %, ԱՄՀ