Ազգային ռազմավարություններ

Սույն ենթաբաժնում ներկայացվում են Հայաստանի հիմնական սոցիալ-տնտեսական զարգացման ազգային ռազմավարությունները և ծրագրերը: Դրանք կարող են ընդունվել ՀՀ ազգային ժողովի, հատուկ բարձրաստիճան խորհուրդների, ՀՀ կառավարության կամ առանձին գերատեսչությունների կողմից: Փաստաթղթերի ընտրված ցանկը ներառում է ինչպես համընդհանուր, այնպես էլ կոնկրետ ոլորտային զարգացման ծրագրեր և ռազմավարություններ:

Համընդհանուր ռազմավարական փաստաթղթեր

Գործարար և ներդրումային միջավայր

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Գյուղատնտեսություն

Զբոսաշրջություն

Ենթակառուցվածքներ

Առողջապահություն, սոցիալական ոլորտ և մշակույթ

Գիտություն և կրթություն

Կայքի առանձին ենթաբաժնում հասանելի են նաև միջազգային կառույցների հետ իրականացվող  գործընկերության ռազմավարությունները:


 

Համընդհանուր ռազմավարական փաստաթղթեր
 

ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարություն (փետրվար 2007)
      հայերեն

ՀՀ հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր 2014-2025թթ. (մարտ 2014)
      հայերեն

ՀՀ հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր 2012-2025թթ. (նախագիծ, նոյեմբեր 2012)
      հայերեն

ՀՀ կայուն զարգացման ծրագիր (հոկտեմբեր 2008)
      հայերեն | անգլերեն

ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարություն (սեպտեմբեր 2015)
      հայերեն

ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարություն (2009)
      հայերեն | անգլերեն

ՀՀ միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության հայեցակարգ (նոյեմբեր 2011)
      հայերեն

ՀՀ-ում արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարություն (դեկտեմբեր 2011)
      հայերեն
 
 

Գործարար և ներդրումային միջավայր

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ռազմավարություն 2016-2018թթ. (հոկտեմբեր 2015)
      հայերեն

Ներդրումային քաղաքականության հայեցակարգ (հոկտեմբեր 2015)
      հայերեն

ՀՀ որակի ենթակառուցվածքի բարեփոխման ռազմավարություն 2010-2020թթ. (դեկտեմբեր 2010)
      հայերեն

ՀՀ «Զվարթնոց» օդանավակայանի հարակից տարածքում ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման հայեցակարգ (2008)
      հայերեն

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքը տեխնոքաղաքի վերակառուցելու հայեցակարգ (հունիս 2008)
      հայերեն

 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման հայեցակարգ (օգոստոս 2008)
      հայերեն

Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային հասարակության ձևավորման հայեցակարգ (փետրվար 2010)
      հայերեն

 

Գյուղատնտեսություն

ՀՀ գյուղատնտեսության կայուն զարգացման ռազմավարություն 2010-2020թթ. (նոյեմբեր 2010)
      հայերեն

ՀՀ անտառի ազգային ծրագիր (հուլիս 2005)
      հայերեն

 

Զբոսաշրջություն

Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ (2007)
      հայերեն

Ջերմուկ քաղաքի զարգացման 2009-2012թթ. ռազմավարություն (հուլիս 2009)
      հայերեն

Տաթև զբոսաշրջային կենտրոնի զարգացման ծրագիր (հունիս 2009)
      հայերեն

 

Ենթակառուցվածքներ

Հայաստանի տրանսպորտի ոլորտի զարգացման ռազմավարություն 2020 (նոյեմբեր 2008)
      հայերեն

Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր (հունվար 2010)
      հայերեն

ՀՀ էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ազգային ծրագիր (հունվար 2007)
      հայերեն

 

Առողջապահություն, սոցիալական ոլորտ և մշակույթ

Երեխաների սնուցման բարելավման 2015-2020թթ. ռազմավարություն (սեպտեմբեր 2015)
      հայերեն

Առողջ ապրելակերպի խթանման ռազմավարական ծրագիր (նոյեմբեր 2014)
      հայերեն

Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2013-2016թթ. ռազմավարական ծրագիրը (դեկտեմբեր 2012)
      հայերեն

Մոր և մանկան առողջության պահպանման 2003-2015թթ. ռազմավարություն (օգոստոս 2003)
      հայերեն

Իմունականխարգելման ազգային ծրագիր (հունվար 2010) 
      հայերեն

ՀՀ կենսաթոշակային բարեփոխումների ծրագիր (նոյեմբեր 2008)
      հայերեն

Մշակույթի հանրահռչակման ծրագիր (հունվար 2009)
      հայերեն

 

Գիտություն և կրթություն

ՀՀ գիտնականների ներուժի համախմբման ծրագիր (ապրիլ 2009)
      հայերեն

ՀՀ նախադպրոցական կրթության բարեփոխումների 2008-2015թթ. ռազմավարական և փորձնական ծրագիր (մարտ 2008)
      հայերեն

ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության զարգացման հայեցակարգ (դեկտեմբեր 2008)
      հայերեն