Ընթացիկ տնտեսական իրավիճակը նկարագրող տվյալներ

 

Վիճակագրության աղբյուրը` ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն և ՀՀ կենտրոնական բանկ:

Հաշվարկները և տվյալների մշակումը` Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն (EDRC):

Տվյալները թարմացվել են` 11/12/2018: 

1Տնտեսության ճյուղերի համար ներկայացված են համախառն թողարկման աճի տվյալները:
2Այդ թվում՝ ձկնորսություն:
3Ներառված են ալկոհոլային խմիչքները և ծխախոտը:
4ՀՀ բանկերի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով  արտերկրներից մուտք եղած ընդամենը  փոխանցումներ:

 

Ընթացիկ տնտեսական իրավիճակը բնութագրող հիմնական ցուցանիշները, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ, տոկոս  

 

2015

2016

2017

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Տարեկան

Հունվար-հունիս1

Հունվար-սեպտեմբեր1

 Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ

3.0

0.7

7.7

5.3

6.3

8.8

1.6

5.8

6.4

 ՀՆԱ-ի իրական աճ

3.2

0.2

7.5

3.4

7.0

8.6

1.4

6.2

6.6

   Գյուղատնտեսության աճ2

13.2

-5.0

-5.3

3.2

-1.3

5.2

-2.4

-9.6

-4.6

      որից՝ Բուսաբուծության ոլորտի թողարկում

15.4

-11.7

-7.2

2.2

-6.5

21.1

-6.0

-17.1

-6.0

   Արդյունաբերության աճ

6.2

7.7

6.6

8.9

12.4

3.7

7.1

11.9

4.0

      որից՝ Մշակող արդյունաբերություն

-5.5

11.1

5.9

5.1

17.5

8.6

5.6

15.1

9.6

               Հանքագործություն

56.8

5.9

18.2

18.8

8.9

-9.8

13.7

10.6

-12.7

               Էներգետիկա

5.3

0.0

0.6

11.4

0.5

3.3

5.8

2.9

4.2

               Ջրամատակարարում

39.8

25.3

17.4

8.2

9.0

-1.6

7.1

8.8

-0.4

   Շինարարության աճ 

-3.1

-14.1

2.5

-7.8

-10.0

13.5

-9.3

-6.4

7.6

   Առևտրի ոլորտի աճ

-8.3

5.1

19.9

-0.3

12.6

9.1

-0.1

12.5

10.1

   Ծառայությունների աճ (առանց առևտրի)

4.0

2.9

10.2

8.3

10.9

9.1

8.1

12.8

18.8

 Արտաքին առևտրաշրջանառության աճ (դոլարային գներով)

-20.9

7.4

26.9

2.7

24.0

28.9

5.7

21.7

22.4

   Արտահանում

-4.0

20.0

25.2

16.7

21.0

20.0

19.6

19.1

11.6

   Ներմուծում

-26.8

1.6

27.8

-3.7

25.8

33.9

-0.8

23.2

28.6

   Զուտ արտահանում (ապրանքների հաշվեկշիռ) ՀՆԱ նկատմամբ

-16.7

-14.3

-16.8

-15.3

-18.3

-22.3

-13.5

-16.2

-21.0

 Հարկաբյուջետային ցուցանիշներ 

   Պետբյուջեի եկամուտների աճ

2.0

0.3

5.7

1.6

6.3

4.3

-0.9

5.0

6.2

      որից՝ հարկեր և տուրքեր

0.4

1.1

7.3

2.2

7.4

4.1

0.0

6.2

6.1

   Պետբյուջեի ծախսերի աճ

14.1

2.8

3.8

6.2

-1.9

-1.6

3.0

-0.9

-2.3

   Պետբյուջեի դեֆիցիտը ՀՆԱ-ի նկատմամբ

-4.8

-5.5

-4.8

-4.2

-1.8

-0.2

-4.1

-2.5

-0.4

   Պետական պարտքը ՀՆԱ-ի նկատմամբ

48.7

56.7

58.9

-

-

-

-

-

-

 Սպառողական գների աճ (ժ/շ վերջ)

-0.1

-1.1

2.6

-1.0

1.2

-0.6

-3.7

-1.7

-0.8

     որից՝ Պարենային ապրանքներ3

-3.7

-0.2

5.3

-1.2

3.9

-3.0

-5.9

-2.9

-3.0

              Ոչ պարենային ապրանքներ

3.4

-3.4

1.7

-2.1

-1.6

1.9

-3.5

-0.8

1.4

              Ծառայություններ

3.2

-0.7

-0.5

0.0

-0.8

1.1

-0.7

-0.6

0.7

 Սպառողական գների աճ (ժ/շ միջին)

3.7

-1.4

1.0

-1.5

0.5

2.4

-1.6

0.6

2.6

 ՀՀ դրամի փոխարժեքի արժեզրկում (ժ/շ վերջ) 

   ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ

1.8

0.0

0.0

-1.5

-0.7

0.4

-1.9

-1.1

0.9

   Եվրոի նկատմամբ

-8.4

-3.1

13.3

0.3

7.0

2.5

0.3

10.2

-0.9

   ՌԴ ռուբլու նկատմամբ

-18.8

19.0

6.6

12.4

2.8

-5.1

13.1

4.9

-11.4

 Ֆինանսական շուկայի տոկոսադրույքներ 

   ՀՀ ԿԲ վերաֆինանսավորման (ռեպո) տոկոսադրույք

8.8

6.3

6.0

7.5

6.0

6.0

6.8

6.0

6.0

   Պետական միջնաժամկետ պարտատոմսերի եկամտաբերություն

15.5

10.1

-

13.5

9.0

-

11.0

8.0

-

   Ավանդների տոկոսադրույք (> 1 տարի, ֆիզ. անձինք, դրամով)

14.8

12.5

9.9

13.4

11.5

9.6

13.0

10.5

9.6

   Հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույք (դրամով)   

12.3

12.9

11.2

12.8

11.6

11.3

11.6

11.8

11.0

   Վարկեր դրամով (> 1 տարի, իրավաբանական անձինք)

13.8

12.9

10.2

13.0

12.8

11.0

14.3

12.5

11.4

   Վարկեր ԱՄՆ դոլարով (> 1 տարի, իրավաբանական անձինք)

9.9

9.2

9.2

9.9

8.9

8.6

10.1

9.2

8.5

 Դրամավարկային ընտրված ցուցանիշներ 

   Փողի զանգվածի աճ

10.8

17.5

18.5

13.9

17.5

13.6

16.2

19.3

10.8

    Կառավարության վարկավորման աճ (բանկերի կողմից)

14.8

190.5

42.0

1,511.0

55.9

14.3

246.6

48.5

10.7

    Տնտեսության վարկավորման աճ (բանկերի կողմից)

-3.3

6.0

16.6

3.8

7.8

22.4

4.1

12.8

20.6

    Ավանդների աճ (բանկերում)

13.9

18.5

19.6

16.6

17.6

13.4

17.6

19.9

10.8

     որից՝ արտարժութային ավանդների աճ

16.3

11.2

8.4

12.2

12.1

3.2

12.0

11.4

2.3

    Կանխիկ դրամի աճ (բանկերից դուրս)

-0.8

13.1

13.9

2.3

16.7

14.8

10.1

16.6

10.9

   Փողի բազա (առանց ԾԻԳ հաշիվների), մլրդ դրամ

921.3

1,042.3

1,032.0

777.0

956.5

975.8

898

979

1,111

 Արտերկրից դրամական փոխանցումների ներհոսքի աճ4 

   ԱՄՆ դոլարով

-23.2

-6.1

14.6

-8.8

16.4

8.7

-10.9

16.4

3.6

   ՀՀ դրամով

-11.5

-5.7

15.2

-7.6

16.6

8.2

-10.5

16.8

3.7

 Էլեկտրաէներգիայի արտադրության աճ

0.6

-6.2

6.1

-4.9

5.2

1.5

-6.5

6.5

0.5