Ազգային հաշիվներ
Պետական ֆինանսեր
Վճարային հաշվեկշիռ և արտաքին առևտուր
Գներ և փոխարժեքներ
Դրամավարկային ցուցանիշներ

 

ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

Այս բաժնում ներկայացվում են Հայաստանի դրամավարկային և բանկային համակարգի հիմնական ցուցանիշները:

Վիճակագրության աղբյուրը` ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն: 

Հաշվարկները և տվյալների մշակումը` Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոնի (EDRC):

Տվյալները թարմացվել են` 19/12/2018:  


  

Աղյուսակ 1. Փողի բազան Հայաստանում
Աղյուսակ 2. Փողի զանգվածը Հայաստանում (ներառյալ կուտակված տոկոսները)
Աղյուսակ 3. Փողի զանգվածը Հայաստանում (առանց կուտակված տոկոսների)

 

Աղյուսակ 1. Փողի բազան Հայաստանում, մնացորդը տարվա վերջին, մլրդ դրամ

 

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Փողի բազա

29.4

72.4

200.6

507.6

671.3

683.8

888.1

886.8

921.3

1042.3

1032.0

 Զուտ միջազգային պահուստներ

14.9

70.5

214.7

453.8

460.0

418.0

654.7

392.8

497.0

673.3

662.8

 Զուտ ներքին ակտիվներ

14.4

1.9

-14.2

53.8

211.2

265.8

233.4

494.0

424.3

369.0

369.2

      Կառավարություն

10.2

8.3

-17.3

-95.6

-66.7

-93.3

-175.9

-102.1

-120.2

-162.3

-144.3

      Բանկեր

3.8

3.3

4.2

57.4

137.0

152.9

174.0

312.5

225.0

153.3

107.6

      ԿԲ կողմից թողարկված արժեթղթեր

-

-

-21.5

-

-

-

-

-

-

-

-

      Զուտ այլ ակտիվներ

0.5

-9.7

20.4

92.0

140.9

206.2

235.2

283.6

319.5

378.0

405.8

 ԿԲ-ից դուրս կանխիկ դրամ

25.7

61.9

155.3

348.2

398.8

440.1

446.8

412.3

413.6

455.4

516.1

 Պարտադիր պահուստներ դրամով

0.6

10.4

22.3

57.5

163.2

154.5

199.0

334.6

322.7

315.2

311.7

 Պարտադիր պահուստներ արտարժույթով

2.4

-

22.3

88.2

102.5

86.0

238.8

135.9

182.8

256.0

177.0

 Այլ հաշիվներ

0.7

0.2

0.8

13.6

6.8

3.2

3.4

3.9

2.2

15.7

27.2

* Առանց Կենտրոնական բանկում ԾԻԳ-երի միջոցների: 

 

Աղյուսակ 2. Փողի զանգվածը Հայաստանում, մնացորդը տարվա վերջի դրությամբ, ներառյալ կուտակված տոկոսները, մլրդ դրամ 

 

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Փողի զանգված

40.3

151.7

365.6

911.4

1127.0

1346.4

1545.4

1674.2

1855.7

2180.1

2582.8

 Զուտ արտաքին ակտիվներ

15.5

56.2

233.3

197.6

-1.3

-185.4

-114.6

-484.3

-268.6

-184.6

-42.1

 Զուտ ներքին ակտիվներ

24.7

95.4

132.2

713.8

1128.3

1531.8

1660.0

2158.5

2124.3

2364.7

2624.8

      Կառավարություն

8.8

9.3

5.0

-55.6

-7.6

9.4

-21.8

66.6

74.0

215.1

305.4

      Տնտեսություն

37.9

109.3

188.5

980.8

1327.1

1693.7

1911.8

2314.2

2233.9

2368.3

2758.5

      Զուտ այլ ակտիվներ

-22.1

-23.2

-61.2

-211.4

-191.1

-171.3

-230.0

-222.2

-183.7

-218.6

-439.1

 Բանկային համակարգից դուրս կանխիկ դրամ

-

59.5

144.3

304.3

349.4

384.1

384.5

348.4

345.5

390.9

445.2

 Ցպահանջ ավանդներ

-

11.9

57.8

128.4

164.4

161.7

198.9

182.9

210.1

264.8

343.6

 Ժամկետային ավանդներ

-

80.3*

22.7

88.9

145.6

192.2

264.7

287.0

304.9

418.0

595.1

 Արտարժույթով ավանդներ

-

-

140.8

389.8

467.5

608.4

697.3

855.9

995.2

1106.4

1198.9

Նշում՝ ներառյալ արտարժութով ավանդները:

 

Աղյուսակ 3. Փողի զանգվածը Հայաստանում, մնացորդը տարվա վերջի դրությամբ, առանց կուտակված տոկոսների, մլրդ դրամ 

 

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Փողի զանգված*

40.3

150.6

364.6

905.2

1118.8

1336.4

1530.1

1656.7

1836.0

2156.5

2557.4

 Զուտ արտաքին ակտիվներ

-

56.2

233.3

197.6

-1.3

-185.4

-114.6

-484.3

-268.6

-184.6

-42.1

 Զուտ ներքին ակտիվներ

-

94.4

131.3

707.6

1120.2

1521.8

1644.8

2141.0

2104.6

2341.2

2599.5

      Կառավարություն

-

9.3

5.0

-55.6

-7.6

9.4

-21.8

66.6

74.0

215.1

305.4

      Տնտեսություն

-

104.0

186.4

968.0

1311.5

1683.7

1896.6

2296.6

2214.3

2344.7

2733.2

      Զուտ այլ ակտիվներ

-

-19.0

-60.1

-204.8

-183.7

-171.3

-230.0

-222.2

-183.7

-218.6

-439.1

 Բանկային համակարգից դուրս կանխիկ դրամ

24.6

59.5

144.3

304.3

349.4

384.1

384.5

348.4

345.5

390.9

445.2

 Ցպահանջ ավանդներ

5.5

11.8

57.7

128.3

164.3

161.6

198.7

182.7

209.9

264.5

343.3

 Ժամկետային ավանդներ

2.0

5.5

22.4

87.1

142.7

188.0

258.2

279.1

295.2

406.0

580.0

 Արտարժույթով ավանդներ

8.2

73.9

140.1

385.5

462.5

602.8

688.8

846.6

985.4

1095.1

1188.9

* Առանց Կենտրոնական բանկում ԾԻԳ-երի միջոցների: