Ազգային հաշիվներ
Պետական ֆինանսներ
Վճարային հաշվեկշիռ և արտաքին առևտուր
Գներ և փոխարժեքներ
Դրամավարկային ցուցանիշներ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ                                                                                     

Այս բաժնում ներկայացվում են Հայաստանի բյուջետային համակարգի և պետական պարտքի հիմնական ցուցանիշները:         

Վիճակագրության աղբյուրը` ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն:

Հաշվարկները և տվյալների մշակումը` Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն (EDRC):

Տվյալները թարմացվել են` 14/12/2018:


 

Աղյուսակ 1. Պետական և համախմբված բյուջեների հիմնական ցուցանիշները, միլիարդ դրամ
Աղյուսակ 2. Պետական բյուջեի եկամուտները, միլիարդ դրամ
Աղյուսակ 3. Պետական բյուջեի ծախսերը գործառնական դասակարգմամբ, միլիարդ դրամ
Աղյուսակ 4. Պետական բյուջեի ծախսերը տնտեսագիտական դասակարգմամբ, միլիարդ դրամ
Աղյուսակ 5. Պետական և համախմբված բյուջեների հիմնական ցուցանիշները, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ
Աղյուսակ 6. Պետական բյուջեի եկամուտները, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ
Աղյուսակ 7. Պետական բյուջեի ծախսերը գործառնական դասակարգմամբ, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ
Աղյուսակ 8. Պետական բյուջեի ծախսերը տնտեսագիտական դասակարգմամբ, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ
Աղյուսակ 9. Հայաստանի պետական պարտքը 
Աղյուսակ 10. Հայաստանի արտաքին պետական պարտքն ըստ դոնորների, մլն դոլար

 

Աղյուսակ 1. Պետական և համախմբված բյուջեների հիմնական ցուցանիշները, միլիարդ դրամ

 

1991

1995

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Ընդամենը եկամուտներ 

   Պետական բյուջե

4.6

94.5

172.1

785.4

690.0

780.4

880.9

946.2

1,071.4

1,144.8

1,167.7

1,171.1

1,237.8

   Համախմբված բյուջե

-

-

204.8

802.9

711.7

804.3

906.1

975.1

1,101.7

1,178.2

1,201.7

1,205.8

1,276.8

 Ընդամենը ծախսեր 

   Պետական բյուջե

4.4

125.6

222.9

810.6

929.1

954.3

986.5

1,006.1

1,142.9

1,235.1

1,409.0

1,449.1

1,504.8

   Համախմբված բյուջե

-

-

254.4

829.5

947.6

975.9

1,013.5

1,036.9

1,170.6

1,268.8

1,444.0

1,485.3

1,541.6

 Պակասուրդ (-)/հավելուրդ (+) 

   Պետական բյուջե

0.3

-31.1

-50.8

-25.2

-239.1

-173.9

-105.7

-59.9

-71.5

-90.3

-241.3

-278.0

-267.0

   Համախմբված բյուջե

-

-

-49.7

-26.6

-235.9

-171.6

-107.4

-61.8

-68.8

-90.6

-242.3

-279.5

-264.8

Նշում` 1991 թվականը ներկայացված է ԽՍՀՄ ռուբլով: 1991 և 1995 թթ. պետական բյուջեները ներառում են նաև համայնքային բյուջեները:
Համայնքների բյուջեներն առանձնացվել են պետական բյուջեից 1997թ. ուժի մեջ մտած «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն:

 

Աղյուսակ 2. Պետական բյուջեի եկամուտները, միլիարդ դրամ

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Պետական բյուջեի եկամուտներ

785.4

690

780.4

880.9

946.2

1,071.4

1,144.8

1,167.7

1,171.1

1,237.8

 1. Հարկեր, տուրքեր և պարտադիր սոցապ. վճարներ

726.1

625.3

699.4

777.4

878.4

1,000.9

1064.1

1,067.9

1,079.7

1,158.0

  1.1 Հարկային եկամուտներ

598.8

503.3

574.1

631.6

725.5

956.0

1012.6

1015.9

1032.9

1105.1

     Ավելացված արժեքի հարկ

318.3

254.2

301.7

328.5

369.7

401.9

440.4

423.9

391.1

406.6

     Ակցիզային հարկ

45.9

42.8

48.1

39.4

49.3

52.1

50.6

49.0

59.7

82.3

     Եկամտահարկ

53.7

60.2

73.9

81.2

91.7

5.8

0.2

-0.2

0.0

-

     Շահութահարկ

86.2

80.8

77.8

97.8

118.7

124.6

103.6

103.7

127.2

109.9

     Գույքահարկ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

     Հողի հարկ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

     Մաքսատուրք

37.3

25.1

29.4

36.3

43.0

46.3

48.4

61.5

55.4

72.6

     Հաստատագրված վճար

20.3

23.8

22.0

20.7

14.9

11.0

4.9

3.1

3.2

3.6

      Շրջանառության հարկ

-

-

-

-

-

13.4

15.6

11.9

15.3

18.2

     Եկամտային հարկ

-

-

-

-

-

251.1

289.2

311.7

332.7

341.5

     Այլ հարկային եկամուտներ

37.0

16.4

21.1

27.6

38.3

49.8

59.9

51.4

48.8

70.4

  1.2 Պետական տուրք

22.3

19.0

20.0

22.4

23.8

27.3

39.3

32.4

33.3

37.1

  1.3 Սոցիալական վճարներ

105.0

102.9

105.3

123.4

129.1

17.6

12.2

19.6

13.5

15.8

     Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ

105.0

102.9

105.3

123.4

129.1

17.6

12.2

8.7

0.1

-

     Նպատակային սոցիալական վճարներ

-

-

-

-

-

-

-

10.9

13.4

-

 2. Պաշտոնական դրամաշնորհներ

15.0

21.7

30.6

59.4

18.7

13.3

17.3

29.9

31.4

14.6

 3. Այլ եկամուտներ

44.3

43.0

50.4

44.0

49.1

57.2

63.4

70.0

60.0

65.2

 

Աղյուսակ 3. Պետական բյուջեի ծախսերը գործառնական դասակարգմամբ, միլիարդ դրամ

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Ընդամենը ծախսեր

810.6

929.1

954.3

986.5

1,006.1

1,142.9

1,235.1

1,409.0

1,449.1

1,504.8

 01 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ

104.8

113.0

143.3

154.1

160.5

188.1

217.3

281.4

292.1

274.7

 02 Պաշտպանություն

121.2

130.2

147.6

145.5

152.8

182.0

190.4

198.5

225.9

294.4

 03 Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործ.

61.7

69.5

67.4

72.5

76.7

91.4

104.8

122.0

120.3

122.5

 04 Տնտեսական հարաբերություններ

89.4

133.8

112.5

84.0

71.1

128.3

83.3

109.8

131.1

129.5

 05 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

3.0

3.9

4.9

6.6

7.0

4.6

4.7

5.7

4.5

5.4

 06 Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառ.

14.0

21.1

42.8

43.8

14.3

21.7

31.3

39.2

25.6

12.6

 07 Առողջապահություն

50.0

56.2

56.1

63.3

64.5

64.4

76.6

86.1

88.6

83.2

 08 Հանգիստ, մշակույթ և կրոն

16.0

16.3

16.1

17.6

22.8

18.6

21.4

30.4

26.6

26.0

 09 Կրթություն

103.5

107.5

97.8

106.1

102.8

103.1

115.8

122.3

122.4

124.4

 10 Սոցիալական պաշտպանություն

212.6

243.6

244.2

256.2

291.7

297.4

342.5

383.7

396.8

409.0

 11 Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր

34.3

33.9

21.6

36.8

41.9

43.2

47.0

29.9

15.1

23.0

 

Աղյուսակ 4. Պետական բյուջեի ծախսերը տնտեսագիտական դասակարգմամբ, միլիարդ դրամ

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Ընդամենը ծախսեր

810.6

929.1

954.3

986.5

1,006.1

1,142.9

1,235.1

1,409.0

1,449.1

1,504.8

 1. Ընթացիկ ծախսեր

717.5

718.3

763.1

812.3

875.6

1,015.4

1,101.3

1,238.9

1,281.8

1,267.4

  Աշխատանքի վարձատրություն

64.1

75.6

78.3

84.7

86.2

101.0

118.7

141.0

142.4

145.3

  Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում

135.3

152.3

159.9

171.5

204.7

215.4

237.4

258.6

162.2

154.3

  Սուբսիդիաներ

87.7

19.0

17.8

19.8

21.1

25.0

28.3

32.9

120.8

112.8

  Տոկոսավճարներ

11.1

16.3

30.4

35.5

40.7

46.7

61.6

74.1

98.3

122.1

  Դրամաշնորհներ

83.2

80.1

94.4

99.4

112.8

122.8

139.4

152.9

158.1

133.0

  Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ

207.9

240.2

244.0

256.4

288.5

294.9

347.7

391.0

405.1

411.1

  Այլ ծախսեր

128.2

134.9

138.3

145.1

121.6

209.5

168.2

188.4

195.0

188.8

 2. Ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ

93.1

210.8

191.2

174.2

130.5

127.5

133.7

170.1

167.3

237.4

 

Աղյուսակ 5. Պետական և համախմբված բյուջեների հիմնական ցուցանիշները, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ

 

1991

1995

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Ընդամենը եկամուտներ  

  Պետական բյուջե

29.0

18.0

16.7

22.0

22.0

22.6

23.3

22.2

23.5

23.7

23.2

23.1

22.2

  Համախմբված բյուջե

-

-

19.9

22.5

22.7

23.2

24.0

22.9

24.2

24.4

23.8

23.8

22.9

 Ընդամենը ծախսեր 

  Պետական բյուջե

27.4

24.0

21.6

22.7

29.6

27.6

26.1

23.6

25.1

25.6

27.9

28.6

27.0

  Համախմբված բյուջե

-

-

24.7

23.2

30.2

28.2

26.8

24.3

25.7

26.3

28.6

29.3

27.7

 Պակասուրդ (-)/հավելուրդ (+)

  Պետական բյուջե

1.6

-6.0

-4.9

-0.7

-7.6

-5.0

-2.8

-1.4

-1.6

-1.9

-4.8

-5.5

-4.8

  Համախմբված բյուջե

-

-

-4.8

-0.7

-7.5

-5.0

-2.8

-1.4

-1.5

-1.9

-4.8

-5.5

-4.8

Նշում` 1991 թվականը ներկայացված է ԽՍՀՄ ռուբլով: 1991 և 1995 թթ. պետական բյուջեները ներառում են նաև համայնքային բյուջեները:
Համայնքների բյուջեներն առանձնացվել են պետական բյուջեից 1997թ. ուժի մեջ մտած «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն:

 

Աղյուսակ 6. Պետական բյուջեի եկամուտները, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Պետական բյուջեի եկամուտներ

22.0

22.0

22.6

23.3

22.2

23.5

23.7

23.2

23.1

22.2

 1. Հարկեր, տուրքեր և պարտադիր սոցապ. վճարներ

20.3

19.9

20.2

20.6

20.6

22.0

22.0

21.2

21.3

20.8

  1.1 Հարկային եկամուտներ

16.8

16.0

16.6

16.7

17.0

20.8

20.8

20.1

20.4

19.8

     Ավելացված արժեքի հարկ

8.9

8.1

8.7

8.7

8.7

8.8

9.1

8.4

7.7

7.3

     Ակցիզային հարկ

1.3

1.4

1.4

1.0

1.2

1.1

1.0

1.0

1.2

1.5

     Եկամտահարկ

1.5

1.9

2.1

2.1

2.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

     Շահութահարկ

2.4

2.6

2.2

2.6

2.8

2.7

2.1

2.1

2.5

2.0

     Գույքահարկ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

     Հողի հարկ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

     Մաքսատուրք

1.0

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.1

1.3

     Հաստատագրված վճար

0.6

0.8

0.6

0.5

0.3

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

     Շրջանառության հարկ

-

-

-

-

-

0.3

0.3

0.2

0.3

0.3

     Եկամտային հարկ

-

-

-

-

-

5.5

6.0

6.2

6.6

6.1

     Այլ հարկային եկամուտներ

1.0

0.5

0.6

0.7

0.9

1.1

1.2

1.0

1.0

1.3

  1.2 Պետական տուրք

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.8

0.6

0.7

0.7

  1.3 Սոցիալական վճարներ

2.9

3.3

3.0

3.3

3.0

0.4

0.3

0.4

0.3

0.3

     Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ

2.9

3.3

3.0

3.3

3.0

0.4

0.3

0.2

0.0

0.0

     Նպատակային սոցիալական վճարներ

-

-

-

-

-

-

-

0.2

0.3

0.3

 2. Պաշտոնական դրամաշնորհներ

0.4

0.7

0.9

1.6

0.4

0.3

0.4

0.6

0.6

0.3

 3. Այլ եկամուտներ

1.2

1.4

1.5

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.2

1.2

 

Աղյուսակ 7. Պետական բյուջեի ծախսերը գործառնական դասակարգմամբ, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Ընդամենը ծախսեր

22.7

29.6

27.6

26.1

23.6

25.1

25.6

27.9

28.6

27.0

 01 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ

2.9

3.6

4.1

4.1

3.8

4.1

4.5

5.6

5.8

4.9

 02 Պաշտպանություն

3.4

4.1

4.3

3.9

3.6

4.0

3.9

3.9

4.5

5.3

 03 Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործ.

1.7

2.2

1.9

1.9

1.8

4.0

3.9

2.4

2.4

2.2

 04 Տնտեսական հարաբերություններ

2.5

4.3

3.2

2.2

1.7

2.8

1.7

2.2

2.6

2.3

 05 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

 06 Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ

0.4

0.7

1.2

1.2

0.3

0.5

0.6

0.8

0.5

0.2

 07 Առողջապահություն

1.4

1.8

1.6

1.7

1.5

1.4

1.6

1.7

1.7

1.5

 08 Հանգիստ, մշակույթ և կրոն

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.4

0.4

0.6

0.5

0.5

 09 Կրթություն

2.9

3.4

2.8

2.8

2.4

2.3

2.4

2.4

2.4

2.2

 10 Սոցիալական պաշտպանություն

6.0

7.8

7.1

6.8

6.8

6.5

7.1

7.6

7.8

7.3

 11 Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր

1.0

1.1

0.6

1.0

1.0

0.9

1.0

0.6

0.3

0.4

 

Աղյուսակ 8. Պետական բյուջեի ծախսերը տնտեսագիտական դասակարգմամբ, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Ընդամենը ծախսեր

22.7

29.6

27.6

26.1

23.6

25.1

25.6

27.9

28.6

27.0

 1. Ընթացիկ ծախսեր

20.1

22.9

22.1

21.5

20.5

22.3

22.8

24.6

25.3

22.8

  Աշխատանքի վարձատրություն

1.8

2.4

2.2

2.3

2.0

2.2

2.5

2.8

2.8

2.6

  Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում

3.8

4.8

4.6

4.5

4.8

4.7

4.9

5.1

3.2

2.8

  Սուբսիդիաներ

2.5

0.6

0.5

0.5

0.5

0.6

0.6

0.7

2.4

2.0

  Տոկոսավճարներ

0.3

0.5

0.9

0.9

1.0

1.0

1.3

1.5

1.9

2.2

  Դրամաշնորհներ

2.3

2.5

2.7

2.6

2.6

2.7

2.9

3.0

3.1

2.4

  Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ

5.8

7.6

7.1

6.8

6.8

6.5

7.2

7.8

8.0

7.4

  Այլ ծախսեր

3.6

4.3

4.0

3.8

2.9

4.6

3.5

3.7

3.8

3.4

 2. Ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ

2.6

6.7

5.5

4.6

3.1

2.8

2.8

3.4

3.3

4.3

 

Աղյուսակ 9. Հայաստանի պետական պարտքը 

 

1995

2000

2005

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

               մլն. ԱՄՆդոլար              

 Արտաքին պետական պարտք

-

859.5

1,099.2

1,577.1

3,300.5

3,569.3

3,739.1

3,899.1

3,785.2

4,316.2

4,805.6

5,494.9

   ՀՀ կառավարության պարտք

-

651.0

896.7

1396.6

2737.9

2952.0

3144.5

3390.8

3345.3

3839.9

4300.9

4893.4

   ՀՀ ԿԲ պարտք

-

175.5

196.2

176.0

562.6

617.3

594.6

508.3

440.0

476.3

504.7

601.5

   ՀՀ կառավարության և ՀՀ ԿԲ արտաքին երաշխիքներ

-

19.1

3.1

0.0

-

-

-

-

-

-

-

-

   Հատուկ վարկային ծրագրեր

-

13.9

3.3

4.4

-

-

-

-

-

-

-

-

 Ներքին պետական պարտք

0.5

54.0

114.1

328.9

504.6

565.4

633.0

689.4

656.3

761.5

1,136.5

1,279.7

               մլրդ. դրամ              

 Արտաքին պետական պարտք

-

474.6

494.9

483.7

1,199.5

1,376.9

1,509.0

1,581.6

1,797.9

2,088.0

2,325.6

2,660.1

   ՀՀ կառավարության պարտք

-

359.5

403.7

428.4

995.1

1138.8

1269.0

1375.4

1588.9

1857.5

2081.4

2368.9

   ՀՀ ԿԲ պարտք

-

96.9

88.3

54

204.5

238.1

240.0

206.2

209.0

230.4

244.2

291.2

   ՀՀ կառավարության և ՀՀ ԿԲ արտաքին երաշխիքներ

-

10.6

1.4

0

-

-

-

-

-

-

-

-

   Հատուկ վարկային ծրագրեր

-

7.7

1.5

1.4

-

-

-

-

-

-

-

-

 Ներքին պետական պարտք

0.2

29.8

51.3

100.9

183.4

218.1

255.5

279.7

311.7

368.4

550.0

619.5

        Դոլարային արտահայտությամբ, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ       

 Արտաքին պետական պարտք

-

45.0

22.4

13.5

35.6

35.2

35.2

35.1

32.6

40.9

45.6

47.6

    ՀՀ կառավարության պարտք

-

34.1

18.3

12.0

29.6

29.1

29.6

30.5

28.8

36.4

40.8

42.4

   ՀՀ ԿԲ պարտք

-

9.2

4.0

1.5

6.1

6.1

5.6

4.6

3.8

4.5

4.8

5.2

    ՀՀ կառավարության և ՀՀ ԿԲ արտաքին երաշխիքներ

-

1.0

0.1

0.0

-

-

-

-

-

-

-

-

   Հատուկ վարկային ծրագրեր

-

0.7

0.1

0.0

-

-

-

-

-

-

-

-

 Ներքին պետական պարտք 

0.04

2.8

2.3

2.8

5.4

5.6

6.0

6.2

5.7

7.2

10.8

11.1

        Դրամային արտահայտությամբ, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ            

 Արտաքին պետական պարտք

-

46.0

22.1

13.6

34.7

36.4

35.4

34.7

37.2

41.4

45.9

47.8

   ՀՀ կառավարության պարտք

-

34.9

18.0

12.0

28.8

30.1

29.7

30.2

32.9

36.8

41.1

42.5

    ՀՀ ԿԲ պարտք

-

9.4

3.9

1.5

5.9

6.3

5.6

4.5

4.3

4.6

4.8

5.2

    ՀՀ կառավարության և ՀՀ ԿԲ արտաքին երաշխիքներ

-

1.0

0.1

0.0

-

-

-

-

-

-

-

-

    Հատուկ վարկային ծրագրեր

-

0.7

0.1

0.0

-

-

-

-

-

-

-

-

  Ներքին պետական պարտք

0.0

2.9

2.3

2.8

5.3

5.8

6.0

6.1

6.5

7.3

10.9

11.1

 

Աղյուսակ 10. Հայաստանի արտաքին պետական պարտքն ըստ դոնորների, մլն դոլար

 

2000

2005

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ընդամենը պարտք

859.5

1,099.2

1,577.1

3,299.0

3,569.3

3,739.1

3,899.1

3,785.2

4,317.3

4,805.6

5,494.9

Բազմակողմանի վարկատուներ

661.3

982.9

1,234.7

2,253.7

2,475.4

2,638.9

2,637.0

2,604.6

2,880.0

3,235.8

3,639.1

ՀԲ

397.5

750.9

1,019.1

1,265.5

1,336.9

1,470.2

1,584.9

1,609.2

1,650.6

1,741.4

1,807.9

ՎԶԵԲ

48.5

14.8

0.0

10.0

13.7

14.3

25.8

21.3

18.9

20.5

23.6

ԳԶՄ հիմնադրամ

18.4

40.8

57.8

62.0

66.3

67.3

67.5

62.9

61.2

63.5

66.4

ԵՄ

21.4

-

-

-

33.6

85.7

89.7

79.0

71.0

68.8

77.9

ԱՄՀ

175.5

176.4

134.8

740.8

827.5

776.1

584.8

442.1

414.3

412.0

404.2

ՕՊԵԿ

-

-

15.0

28.7

28.3

30.7

34.3

34.5

40.4

55.4

57.5

ԱԶԲ

-

-

8.1

146.7

165.3

187.9

227.9

311.1

396.5

511.9

659.3

ԵՆԲ

-

-

-

-

3.9

6.6

22.1

44.6

128.1

157.2

237.0

Եվրասիական զարգ. բանկ 

-

-

-

-

-

-

-

-

100.0

205.0

305.2

Երկկողմանի վարկատուներ

198.2

116.4

342.4

1,045.3

1,090.6

1,086.5

548.4

504.2

509.5

626.4

958.9

Ռուսաստան

114.7

-

-

500.0

500.0

500.0

-

-

7.8

56.4

252.6

Գերմանիա

5.7

69.3

125.3

132.7

155.0

193.1

219.8

211.9

189.9

200.4

295.9

Ֆրանսիա

2.5

4.2

5.0

4.3

4.1

4.0

5.2

8.7

20.0

79.4

122.0

ԱՄՆ

57.7

41.3

37.2

33.1

31.1

29.3

27.5

25.3

23.5

21.8

20.1

Ճապոնիա

-

1.6

174.9

374.4

397.2

355.9

290.8

252.6

241.5

239.4

238.5

Աբու-Դաբիի հիմնադրամ

-

-

-

0.9

3.1

4.2

5.1

5.7

6.4

6.6

5.9

Չինաստանի Ներմուծման-Արտահանման Բանկ

-

-

-

-

-

-

-

-

20.4

22.4

23.8

Թուրքմենստան

12.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Շվեյցարիա

5.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Առևտրային բանկերից վարկեր

-

-

-

-

2.2

12.9

16.7

16.3

23.2

22.4

24.6

ԿԲՍ բանկ (Բելգիա)

-

-

-

-

2.2

4.2

5.7

5.8

5.3

4.7

4.7

Ռայֆազն բանկ (Ավստրիա)

-

-

-

-

-

8.7

11

9.7

8.7

8.5

9.6

Էռստե բանկ (Ավստրիա)

-

-

-

-

-

-

-

0.7

9.1

9.3

10.3

Ոչ ռեզիդենտների կողմից ձեռք բերված պարտատոմսեր

-

-

-

-

1.1

0.8

696.9

660.2

903.7

921.0

864.9

Արտարժութային պետական պարտատոմսեր

-

-

-

-

-

-

695.3

659.2

902.1

904.4

844.9

Պետական պարտատոմսեր

-

-

-

-

1.1

0.8

1.6

0.9

1.5

16.5

20.0