Ազգային հաշիվներ
Պետական ֆինանսեր
Վճարային հաշվեկշիռ և արտաքին առևտուր
Գներ և փոխարժեքներ
Դրամավարկային ցուցանիշներ

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ

Այս բաժնում ներկայացվում են Հայաստանի տնտեսական աճի և անվանական ՀՆԱ-ի տվյալներն ըստ տնտեսության հիմնական ճյուղերի, ծախսային բաղադրիչների և եկամուտների ձևավորման աղբյուրների:

Վիճակագրության աղբյուրը` ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն:

Հաշվարկները և տվյալների մշակումը` Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն (EDRC):

Տվյալները թարմացվել են` 22/13/2018:

* 1991 թվականի համար տվյալները ներկայացվում են ԽՍՀՄ ռուբլով:  


 

Գծապատկեր 1.  Տնտեսական աճը Հայաստանում
Գծապատկեր 2. Տնտեսական աճի համաթիվը տնտեսության հիմնական ճյուղերում
Աղյուսակ 1. Տնտեսական աճը Հայաստանում ըստ տնտեսության հիմնական ճյուղերի
Աղյուսակ 2. Տնտեսական աճը Հայաստանում ըստ ծախսային բաղադրիչների
Աղյուսակ 3. Անվանական ՀՆԱ-ն Հայաստանում ըստ տնտեսության հիմնական ճյուղերի
Աղյուսակ 4. Անվանական ՀՆԱ-ն Հայաստանում ըստ ծախսային բաղադրիչների
Աղյուսակ 5. Անվանական ՀՆԱ-ն Հայաստանում ըստ եկամուտների

 

 Գծապատկեր 1. Տնտեսական աճը Հայաստանում

 

Գծապատկեր 2. Տնտեսական աճի համաթիվը տնտեսության հիմնական ճյուղերում (1990 թվականը՝ 100 տոկոս)


Աղյուսակ 1. Տնտեսական աճը Հայաստանում ըստ տնտեսության հիմնական ճյուղերի, տոկոս նախորդ տարվա համեմատ

 

1991

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 ՀՆԱ

-11.7

6.9

5.9

13.9

6.9

-14.1

2.2

4.7

7.2

3.3

3.6

3.2

0.2

7.5

  Արդյունաբերություն

-4.0

2.6

6.6

5.6

2.1

-5.2

8.9

13.6

6.3

6.3

-0.9

6.2

7.7

6.6

  Գյուղատնտեսություն

-2.3

3.9

-1.0

11.2

3.3

5.9

-16.0

14.0

9.5

7.6

6.1

13.2

-5.0

-5.3

  Շինարարություն

-24.7

-5.8

28.9

27.9

11.3

-41.6

3.3

-12.2

4.8

-7.4

-4.5

-3.1

-14.1

2.5

  Առևտուր

-20.6

73.0

8.8

13.4

8.0

-5.3

3.4

4.8

4.8

1.8

3.4

-8.3

5.1

19.9

  Ծառայություններ

-8.5

5.2

1.0

15.4

3.5

-3.8

5.3

6.7

8.0

3.1

7.8

4.0

2.9

10.2

  Այլ

-34.2

-

19.1

13.5

18.4

-24.5

12.4

-2.4

8.2

5.6

0.9

-3.4

-6.2

11.5

 

Աղյուսակ 2. Տնտեսական աճը Հայաստանում ըստ ծախսային բաղադրիչների, տոկոս նախորդ տարվա համեմատ

 

1991

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 ՀՆԱ

-11.7

6.9

5.9

13.9

6.9

-14.1

2.2

4.7

7.2

3.3

3.6

3.2

0.2

7.5

  Վերջնական սպառում

-2.6

8

7.7

9.9

4.5

-4

3.9

2.6

7.7

1.6

0.7

-6.2

-1.2

10.0

    Տնային տնտեսություններ

-4.2

9.1

8.3

8.8

5.4

-4.5

3.8

2.4

9.1

0.9

1.0

-7.8

-1.1

9.3

    Ոչ առևտրային կազմ-ներ

-67.9

-24.5

8.4

-6.5

15.2

27.7

21.1

95.7

8.2

2.6

-0.3

3.9

11.1

31.6

    Պետական հիմնարկներ

7.8

0.2

2.8

19

-1.9

-1.2

3.9

1.9

-1.4

7.6

-1.2

4.7

-2.4

13.1

  Համախառն կուտակում

-15.8

-16

5.2

26.9

12.6

-30.9

0.5

-5.2

0.5

-9.1

-3.0

-1.2

-8.7

13.9

  Զուտ արտահանում (Ա/Ծ)

-74.2

-10.3

-1.2

11.2

26.8

-24.3

5.1

-15.1

-14.1

-16.2

-11.7

-46.1

-20.6

45.0

    Արտահանում

18.5

-49.1

19

15.9

-13.1

-10.4

26.5

14.7

8.4

8.6

6.4

4.9

19.1

18.7

    Ներմուծում

32.1

-31.2

7.2

14.3

7.3

-19.2

12.8

-1.4

-2.8

-2.1

-1.0

-15.1

7.6

24.6

 

Աղյուսակ 3. Անվանական ՀՆԱ-ն Հայաստանում ըստ տնտեսության հիմնական ճյուղերի, միլիարդ դրամ

 

1991*

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 ՀՆԱ

16.0

522.3

1,031.3

2,242.9

3,568.2

3,141.7

3,460.2

3,777.9

4,266.5

4,555.6

4,828.6

5,043.6

5,067.3

5,568.9

   Արդյունաբերություն

5.6

126.7

259.9

488.4

466.2

425.4

537.7

647.8

686.1

740.2

771.4

822.5

902.9

998.6

   Գյուղատնտեսություն

3.8

212.8

239.6

428.3

581.3

530.5

588.2

767.9

764.2

839.8

872.6

868.7

830.6

831.9

   Շինարարություն

1.8

34.1

105.5

440.3

903.0

584.4

599.5

491.1

501.1

476.6

448.8

474.1

393.2

409.8

   Առևտուր

0.7

49.8

101.8

255.2

411.5

396.2

444.7

476.7

514.9

548.6

570.4

551.5

499.0

601.3

   Ծառայություններ

3.3

97.4

246.4

464.2

856.0

923.1

965.2

1078.3

1434.8

1535.6

1719.0

1880.2

2030.1

2256.5

   Այլ

0.8

1.5

78.2

166.6

350.3

282.0

324.9

316.1

365.3

414.9

446.4

446.6

411.6

470.7

Նշում՝ տվյալները ներկայացված են.
    2000-2005թթ. համար ըստ 1993թ. ՏԳՏՀԴ (NACE 1.1.) դասակարգչի
    2008-2011թթ. համար ըստ 1993թ.  ՏԳՏԴ խմբ, 2 (NACE 2) դասակարգչի
    2012-2017թթ․ համար ըստ 2008թ. ՏԳՏԴ խմբ, 2 (NACE 2) դասակարգչի

 

Աղյուսակ 4. Անվանական ՀՆԱ-ն Հայաստանում ըստ ծախսային բաղադրիչների, միլիարդ դրամ

 

1991*

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 ՀՆԱ

16.0

522.3

1031.3

2242.9

3568.2

3141.7

3460.2

3777.9

4266.5

4555.6

4828.6

5043.6

5067.3

5568.9

  Վերջնական սպառում

12.1

613.4

1123.5

1930.0

2918.8

2944.0

3289.5

3649.4

4184.3

4514.9

4714.3

4599.4

4598.6

5113.0

    Տնային տնտեսություններ

9.1

554.3

997.6

1690.3

2549.4

2518.4

2829.3

3144.5

3700.4

3951.2

4110.2

3916.0

3892.7

4288.7

    Ոչ առևտրային կազմ-ներ

0.1

0.8

4.1

3.0

4.3

6.6

8.0

16.5

18.4

20.0

20.5

22.1

24.1

32.1

    Պետական հիմնարկներ

2.9

58.3

121.8

236.6

365.0

419.0

452.3

488.4

465.5

543.7

583.6

661.3

681.8

792.2

  Համախառն կուտակում

6.3

96.2

192.3

683.3

1458.4

1089.2

1137.3

1030.6

1080.6

1014.2

1007.8

1045.6

912.9

1059.6

  Զուտ արտահանում (Ա/Ծ)

-3.1

-199.8

-280.2

-323.4

-913.8

-864.9

-847.3

-891.5

-888.8

-903.7

-892.4

-612.2

-487.6

-677.2

    Արտահանում

-

125.0

241.1

646.2

536.9

486.2

720.8

897.5

1176.1

1291.9

1379.3

1499.4

1679.7

2077.2

    Ներմուծում

-

324.8

521.3

969.6

1450.7

1351.0

1568.1

1789.0

2065.0

2195.7

2271.7

2111.5

2167.3

2754.4

  Վիճակագրական շեղում

0.6

12.5

-4.2

-47.0

104.8

-26.6

-119.4

-10.6

-109.6

-69.8

-1.1

10.8

43.4

73.5

Նշում՝ տվյալները ներկայացված են.
    2000-2011թթ. համար ըստ 1993թ. ՏԳՏՀԴ (NACE 1.1.) դասակարգչի
    2012-2017թթ․ համար ըստ 2008թ. ՏԳՏԴ խմբ, 2 (NACE 2) դասակարգչի

 

Աղյուսակ 5. Անվանական ՀՆԱ-ն Հայաստանում ըստ եկամուտների, միլիարդ դրամ

 

1991*

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 ՀՆԱ

16.0

522.3

1031.3

2242.9

3568.2

3141.7

3460.2

3777.9

4266.5

4555.6

4828.6

5043.6

5067.3

 Աշխատավարձ

8.4

205.3

440.6

884.3

1328.4

1207.7

1284.4

1383.9

1471.4

1547.0

1629.6

1734.2

1763.1

 Արտադրության և ներմուծման զուտ հարկեր

1.0

26.0

109.7

230.7

455.0

383.2

441.4

466.0

514.7

566.9

614.5

599.5

569.0

    Արտադրանքի զուտ հարկեր

0.9

19.4

94.2

192.9

405.3

332.6

389.1

412.3

458.2

506.4

546.3

535.8

508.8

    Արտադրության այլ զուտ հարկեր

0.1

6.6

15.5

37.8

49.7

50.7

52.3

53.7

56.5

60.5

68.2

63.7

60.2

 Համախառն շահույթ և խառը եկամուտ

6.6

291.0

481.0

1127.9

1784.8

1550.7

1734.4

1928.1

2280.4

2441.7

2584.5

2710.0

2735.2

    Հիմնական կապիտալի սպառում

2.4

74.7

150.3

284.1

375.0

341.0

389.5

404.1

539.2

580.5

614.0

697.2

704.9

    Զուտ  շահույթ և զուտ խառը եկամուտ

4.2

216.3

330.7

843.8

1409.8

1209.7

1344.9

1524.0

1741.2

1861.2

1970.6

2012.8

2030.3

Նշում՝ տվյալները ներկայացված են.
    2000-2008թթ. համար ըստ 1993թ. ՏԳՏՀԴ (NACE 1.1.) դասակարգչի
    2009-2011թթ. համար ըստ 1993թ.  ՏԳՏԴ խմբ, 2 (NACE 2) դասակարգչի
    2012-2016թթ․ համար ըստ 2008թ. ՏԳՏԴ խմբ, 2 (NACE 2) դասակարգչի